Algemene voorwaarden

Artikel 1: Identificatie, omschrijving en definities

1. Identificatie en omschrijving

Het platform Paxi is een dienst van de NV Hubert, met maatschappelijke zetel te Edingensesteenweg 182, 1500 Halle. De NV Hubert drijft dan ook handel onder de benaming Paxi.

Paxi voorziet in een online en mobiel platform om opdrachtgevers ā€œverzendersā€ te verbinden met vervoerders voor het transport van hun pakketten en vracht, door opdrachtgevers toe te laten een verzoek van verzending te plaatsen op het platform. Vervoerders kunnen deze verzoeken tot transport doorzoeken en accepteren. Aldus tracht zij tegen vergoeding twee of meer personen met elkaar in contact te brengen met het oog op het sluiten van een vervoersovereenkomst, die evenwel rechtstreeks tussen de opdrachtgever en de medecontractant gesloten wordt.

De NV Hubert oefent door gebruik te maken van het online en mobiel platform Paxi de activiteit uit van vervoersmakelaar.
Het platform bestaat uit:

 • Een website: www.paxi.be;
 • Twee mobiele applicaties met de naam Paxi – ship & share:
  • Een applicatie voor iOS, verkrijgbaar in de App Store;
  • Een applicatie voor Android, verkrijgbaar in de Play Store.

De NV Hubert en Paxi zijn dan ook zelf geen transportfirma: zij doen zelf geen expresleveringen, vrachtvervoer of postbezorging.

1.2. Definities

1. Vervoerder of bezorger

De vervoerder of bezorger is de gebruiker die zijn dienst aanbiedt om een pakket voor iemand te vervoeren van de ene locatie naar de andere. De vervoerder is zelf verantwoordelijk voor de inspectie en het onderhoud van eventuele motorvoertuigen die hij gebruikt. De vervoerder is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen daden, verzuim, opleiding, voorziening en overeenstemming met alle van toepassing zijnde regelgeving. De vervoerder is zelf verantwoordelijk en draagt de volledige controle over de wijze en het resultaat van diens transportdiensten. Hij houdt ook zelf en alleen de verplichting inzake de aanwezigheid, het onderhoud en de controle over diens materiaal, personeel en expertise, vereist om het pakket van de opdrachtgever te vervoeren. Paxi is aldus noch een agent, ondergeschikte of een werkgever van de vervoerders. Evenmin is enige vervoerder een agent, ondergeschikte of een werkgever van Paxi.

2. Vervoersmakelaar

De NV Hubert oefent door gebruik te maken van het online en mobiel platform Paxi de activiteit uit van vervoersmakelaar, in overeenstemming met art. 1, 2Ā° van de Wet van 26 juni 1967: ā€œelke natuurlijke of rechtspersoon die, tegen vergoeding, twee of meer personen met elkaar in contact brengt met het oog op het wederzijds sluiten van een vervoerovereenkomst.ā€ Zij neemt noch het bezit, bewaking of controle van enige vracht. Derhalve neemt zij geen eigendomsrechten of verplichtingen, noch neemt zij enige verantwoordelijkheid voor de vracht, inclusief in geval van verlies en schadeaansprakelijkheid. Paxi is dan ook zelf geen transportfirma: zij doet zelf geen expresleveringen, vrachtvervoer of postbezorging. Het is aan de vervoerder om de transportdiensten te verwezenlijken, dewelke kunnen worden ingepland door het gebruik van het platform. Paxi heeft geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de transportdiensten, aangeboden door de vervoerders aan de opdrachtgevers.

3. Opdrachtgever

Ook wel een ā€œverzenderā€ genoemd, beschikt over de vereiste rechten, zoals bijvoorbeeld het eigendomsrecht, om het pakket te verzenden. Paxi is geen agent, ondergeschikte of verantwoordelijke van de opdrachtgever.

4. Gebruiker

Elke particulier of onderneming, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die toegang heeft tot het systeem en er gebruik van maakt. Deze kan de hoedanigheid hebben van een vervoerder en / of een opdrachtgever.

5. Gebruikersgegevens

Alle informatie, data en andere gegevens die een gebruiker ingeeft, of gebruikt met betrekking tot het platform. Waaronder in het bijzonder de informatie verstrekt bij het plaatsen van een verzoek tot transport.

Artikel 2: akkoord met de algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van de website, evenals door zich te registreren op het platform verklaart de gebruiker zich namens zichzelf of in voorkomend geval, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon dewelke hij eventueel vertegenwoordigt, akkoord met de onderhavige algemene voorwaarden.

De voorwaarden en verbintenissen vermeld in eventuele documenten met betrekking tot het transport zullen altijd voorrang moeten verlenen aan de onderhavige algemene voorwaarden en zullen nooit een verzwarende aansprakelijkheid kunnen impliceren voor Paxi dan deze vermeld in de onderhavige algemene voorwaarden.

Elke poging van de gebruiker om diens aansprakelijkheid of deze algemene voorwaarden te beperken, in welke overeenkomst of geschrift dan ook, zal als nietig worden beschouwd.

Artikel 3: wijzigbaarheid van de algemene voorwaarden

Paxi behoudt zich te allen tijde het recht voor de gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. De gebruikers worden hiervan op de hoogte gebracht door middel van een SMS, e-mail of pop-up in het platform. Het verder gebruik van het platform zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

Artikel 4: Beschrijving van het platform

Hierna volgt een beknopte omschrijving van de belangrijkste onderdelen van het platform.

Het platform kent drie hoofdmenuā€™s: verzend, vervoer en traceer.

4.1. Verzenden (SEND)

Het eerste onderdeel dient om een pakket te verzenden.

Na registratie kan de opdrachtgever zijn verzoek tot transport plaatsen op het platform. Daarvoor voert hij onder meer de volgende gegevens in:

 • Afhaalpunt;
 • Bestemmingspunt;
 • Wat er moet worden getransporteerd;
 • Instructies betreffende het pakket;
 • De grootte van het pakket, aan de hand van twee symbolen: Medium en Large.

Na deze invoer krijgt de opdrachtgever een totaaloverzicht van hetgeen werd ingevoerd, evenals de door het platform berekende transportprijs, waarin een commissie onder de vorm van een percentage vervat zit voor het platform. Door dit te aanvaarden, wordt het verzoek op het platform geplaatst en zal dit zichtbaar zijn voor kandidaat-vervoerders. De opdrachtgever aanvaardt dat wanneer een vervoerder de opdracht zal accepteren, de prijs van het transport zal worden overgemaakt aan het platform, in afwachting van het transport.

De vervoerder kan het verzoek nog verwijderen zolang dit niet werd aanvaard door een vervoerder.

Paxi garandeert niet dat een verzoek tot transport zal worden aanvaard door een vervoerder, noch dat een transport correct zal worden uitgevoerd.

4.2. Vervoeren (DELIVER)

Na registratie kunnen kandidaat-vervoerders via dit onderdeel zoeken naar gepubliceerde verzoeken tot transport. Door middel van een filteringsysteem kunnen de relevante verzoeken worden doorzocht. Wanneer een vervoerder een pakket wenst te vervoeren, kan hij dit pakket accepteren. Vanaf dan verbindt hij zich om dit binnen 24 uur na ophaling af te leveren. De vervoerder zal een pincode krijgen van de opdrachtgever na het oppikken, waardoor de status van het pakket verandert van ā€œhangendeā€ naar ā€œopgepiktā€. Na een correct transport krijgt de vervoerder een nieuwe pincode, maar deze keer van de ontvanger. Na invoer daarvan bekomt hij de vergoeding voor het transport.

Paxi is niet verantwoordelijk voor enig transport dat werd overeengekomen tussen de opdrachtgever en de vervoerder.

4.3. Traceren (TRACK)

Via dit onderdeel kan een pakket gedurende het transport, wanneer de technische voorwaarden daartoe vervuld zijn, getraceerd worden.
De vervoerder gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het pakket gedurende het transport getraceerd kan worden. De partijen die toegang hebben tot deze lokalisering verbinden zich ertoe deze gegevens met respect voor de privacy van de vervoerder te zullen behandelen.

Artikel 5: wijzigbaarheid en beschikbaarheid van het platform

Paxi behoudt zich het recht voor de inhoud en het functioneren van het platform te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker.

De toegang kan onder meer worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge storingen of omwille van enig andere technische reden.

Artikel 6: afwijzing van aansprakelijkheid in hoofde van Paxi

Paxi kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onbeschikbaarheid van het platform of in geval van overmacht. Dit kan nooit aanleiding geven tot verschuldigdheid van enige vergoeding.

Paxi geeft geen enkele garantie betreffende het platform.

Paxi geeft geen enkele garantie betreffende de conformiteit van de verzonden goederen met deze Algemene Voorwaarden of de wetgeving. Noch kan zij aansprakelijk worden gesteld voor het niet informeren van de contractant inzake wettelijke of andere verplichtingen die rusten op deze contractant, inclusief sociaalrechtelijke en fiscale aspecten waaraan de contractant moet voldoen.

Paxi geeft in het bijzonder geen garantie betreffende de geschiktheid van het platform voor een bepaald gebruik, betreffende de economische rendabiliteit van het gebruik en betreffende de technische mogelijkheden voor de gebruiker om de technologie te gebruiken.

Paxi zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor de aanschaffingskosten voor vervangende producten of diensten, gederfde winst, verlies van informatie of gegevens, of enig andere speciale, directe of indirecte, bijkomende of gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van, of van het niet kunnen gebruiken van het geheel of een deel van het platform.

Paxi zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor de schade aan, het verlies van of de waardevermindering van de verzonden goederen. Paxi, haar leveranciers en/of partners zullen in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor een onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door het platform en zelfs indien Paxi gewaarschuwd werd voor deze schade.

Paxi kan evenmin aansprakelijk worden gesteld, indien de hierboven vermelde schade het gevolg is van een gebrekkige werking van de computerconfiguratie, zowel wegens externe factoren zoals stroomuitval of ā€“storing, blikseminslag, etc., als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie.

Paxi kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor onder meer de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, de inhoud en het functioneren van het platform, de verandering van de inhoud en het functioneren, de onderbreking of de stopzetting van het platform, dan wel de slechts beperkte toegang tot het platform.

Paxi geeft geen garantie voor de volledigheid, het actueel zijn, noch de juistheid van de verstrekte informatie, en evenmin voor het feit dat het gebruik van dit platform vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen via dit platform naar andere websites en / of platformen, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand.

De verwijzing (link) naar andere websites en / of platformen houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites en / of platformen.

Artikel 7: vrijwaring tegen vorderingen van derden

De gebruiker zal Paxi onmiddellijk op de hoogte stellen, verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren tegen iedere vordering, die door een derde zou worden ingesteld, ingevolge onder meer en dus niet exhaustief:

verkeerde informatie die door de gebruiker zou worden verstrekt op basis van het platform en het gebruik ervan (met inbegrip van de links naar andere websites en / of platformen);

 • gebruik van het platform;
 • gebruikersgegevens;
 • interactie met een andere gebruiker;
 • schending van deze algemene voorwaarden;
 • schending van de regelgeving die van toepassing is;
 • inhoud en / of verpakking van het te transporteren / getransporteerde pakket;
 • de geleverde transportdiensten.

Artikel 8: gebruik van het platform

Het platform mag enkel gebruikt worden door Belgische gebruikers, voor transporten binnen het Belgisch grondgebied en vanaf een leeftijd van 18 jaar . Door het gebruik, verklaart de gebruiker deze leeftijd te hebben bereikt.

De gebruiker verbindt zich ertoe om naar best vermogen het platform te gebruiken, zoals een zorgvuldige en goede huisvader dit zou doen.

De gebruiker gaat derhalve akkoord om het platform en de bijhorende diensten niet te gebruiken op een wijze die onder meer en dus niet exhaustief:

 • de rechten van een derde zouden schenden;
 • onrechtmatig, misbruikend, bedreigend, schadelijk, vulgair, een schending van de privacy, obsceen, racistisch of misleidend zou zijn;
 • de verspreiding van virussen, malware en spam zou bevorderen;
 • in strijd zou zijn met de eerlijke marktpraktijken;
 • wijzigingen aan het platform zou toebrengen,;
 • het platform of een gedeelte ervan trachten te ontleden;
 • tot doel heeft een gelijkaardig of concurrentieel platform te ontwerpen.

Paxi houdt zich het recht voor het gebruik te controleren om na te gaan of dit redelijk is en in overeenstemming met hetgeen hiervoor werd uiteengezet en wat algemeen kan worden beschouwd als misbruik.

Elk misbruik bij het gebruik van dit platform kan aanleiding geven tot het beƫindigen van het recht op toegang van de gebruiker, onverminderd een recht op schadevergoeding voor Paxi.

De gebruiker verklaart in geval van dergelijke vorderingen geen dadingsovereenkomst te zullen afsluiten met de derde, zonder voorafgaande schriftelijk akkoord van Paxi.

Artikel 9: intellectuele eigendom van het platform

De inhoud van dit platform, met inbegrip van de logo’s, de lay out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software, is en blijft uitsluitend eigendom van NV Hubert. De gebruiker verplicht er zich toe deze elementen geheim te houden en in geen enkel geval te verspreiden of publiek te maken, dit alles op straffe van schadevergoeding en het beĆ«indigen van zijn recht op toegang. Paxi wijst elke verantwoordelijkheid en elke schade ingevolge niet toegelaten verbruik of verspreiding van de hand.

Artikel 10: bescherming van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die bekomen worden, ingevolge het invullen van de tekstvelden van onder meer registratie, zullen verwerkt worden voor gebruik door Paxi voor optimalisatie van de dienstverlening, voor eventuele commerciƫle acties van NV Hubert in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en voor zover dit nodig zou worden geacht, om mee te delen aan derden om in overeenstemming te zijn met alle van toepassing zijnde regelgeving. Elke gebruiker heeft het recht zijn gegevens in te kijken en te verbeteren. Elke gebruiker mag zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor directe marketing. De vraagsteller verklaart zich ermee akkoord dat hij of zij gecontacteerd kan worden door Paxi.

Artikel 11: De specifieke verplichtingen van Paxi als makelaar

Het zoeken van een contractspartij houdt een middelenverbintenis in. Paxi staat dan ook niet in voor het effectief vinden en aanbrengen van een contractspartij.

Hubert NV voert de opdracht van makelaar uit door het ter beschikking stellen van het platform Paxi met het oog op het sluiten van een vervoersovereenkomst tussen de opdrachtgever en een vervoerder om een pakket te vervoeren tegen een door Paxi vastgelegde vergoeding, verminderd met de voor Paxi bedongen commissie aan de hand van een percentage.

Paxi komt hoogstens tussen bij het opstellen van de beoogde overeenkomst, maar heeft geen vertegenwoordigingsbevoegdheid en blijft vreemd aan de bij deze beoogde en rechtstreeks tussen de opdrachtgever en derde-medecontractant gesloten rechtshandeling.

Paxi controleert in geen enkel geval de geschiktheid, kwaliteit, wettelijkheid, overeenstemming met de regelgeving, kwaliteit van:

 • De opdrachtgevers;
 • De vervoerders;
 • De te vervoeren en de vervoerde pakketten;
 • Het transport.

Paxi zal ad random controles uitvoeren met betrekking tot het in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten van de gebruikers.

Elke gebruiker erkent dan ook uitdrukkelijk dat de opdracht van Paxi is beƫindigd op het ogenblik dat hij de contractpartijen bij elkaar heeft gebracht.

De suppletieve bepalingen van de artikelen 1710 en 1779 en volgende van het Burgerlijk Wetboek inzake van de verhuring van werken en diensten zijn van toepassing op de makelaarsovereenkomst.

Artikel 12: De specifieke verplichtingen van de opdrachtgever

Eenmaal de beoogde vervoersovereenkomst werd gesloten, is de opdrachtgever een makelaarsvergoeding verschuldigd aan Paxi. Deze vergoeding bedraagt een percentage van de door het platform voorgestelde prijs van het transport.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe dat hij het platform niet zal gebruiken om een pakket te laten vervoeren dat illegaal, gevaarlijk, schadelijk, zeldzaam, onveilig, racistisch of beledigend is. De opdrachtgever verklaart ook dat het pakket andere dan accijnsproducten, beleggingsgoud, elektriciteit of aardgas betreft.

Hij verklaart:

 • dat hij beschikt over de vereiste rechten, zoals bijvoorbeeld het eigendomsrecht, om het pakket te verzenden;
 • Dat hij het platform gebruikt om het pakket op eigen risico te verzenden, waarbij hij uitdrukkelijk akkoord gaat dat Paxi niet aansprakelijk is in geval van verlies of schade aan de te vervoeren en / of vervoerde goederen;
 • Dat hij zelf instaat voor het eventueel verzekeren van het pakket tegen risicoā€™s betreffende het transport;
 • Dat het opgegeven ophaalpunt en bestemmingspunt, evenals de ophaaltermijn en leveringstermijn redelijk zijn;
 • Dat het pakket voldoet aan de redelijke verwachtingen van de vervoerder ingevolge de ingevoerde gegevens ervan, dat minstens proper is, geen overdreven geurhinder meebrengt, niet lekt of vuil is. En dat het pakket voldoende is ingepakt, zodat het op een redelijke wijze kan worden getransporteerd en niet wordt blootgesteld aan een meer dan normaal aanvaardbaar risico op schade.

De opdrachtgever zal aan Paxi alle informatie meedelen die redelijk verwacht mag worden om een transport te kunnen doen plaatsvinden in overeenstemming met alle van toepassing zijnde regelgeving.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor het geven van een voldoende accurate beschrijving van het pakket, waaronder onder meer de afmetingen en het gewicht, en elke eventuele speciale vereiste behandeling.

In geval van verlies of schade betreffende het transport, dient de opdrachtgever zich rechtstreeks te richten tot de vervoerder en uiterlijk binnen 5 dagen na vaststelling Hubert NV hiervan op de hoogte brengen, zodat de nodige maatregelen lastens de betrokken gebruiker(s) genomen kunnen worden. Evenals desgevallend bij de politie wanneer er aanwijzingen zijn van een strafrechtelijk misdrijf. Om geldig te zijn, dient deze kennisgeving minstens aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Gericht zijn aan Hubert NV, met vermelding van het bijhorende transportnummer en de vervoerder;
 • Duidelijke omschrijving van wat er is fout gegaan en een begroting van de schade.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe gedurende de registratie als gebruiker en voor een termijn van 1 jaar na eventuele beƫindiging van de registratie geen directe of indirecte handelsrelatie te beginnen met een vervoerder die voor het eerst werd voorgesteld aan hem door het platform. De opdrachtgever zal steeds een beroep doen op de makelaarsactiviteit van Paxi, door gebruik te maken van het platform, om een overeenkomst te sluiten met een vervoerder die voor het eerst was voorgesteld aan de vervoerder via het platform.

Als een opdrachtgever desalniettemin, de voormelde clausule schendend, een handelsrelatie begint met een dergelijke vervoerder, zal Paxi per overtreding gerechtigd zijn op een schadevergoeding ten belope van 30 % van de gefactureerde bedragen.

De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk op de hoogte te zijn dat Paxi nooit het bezit zal hebben van het te vervoeren en / of vervoerde pakket, noch verantwoordelijk zal zijn voor het inpakken en het transport ervan.

De eventuele vermelding van de naam van Paxi en / of Paxi op enige van de documenten met betrekking tot het transport, impliceert op geen enkele wijze een verdere betrokkenheid van dezen aangaande het transport, dewelke meer uitgebreid zou zijn dan de voormelde activiteit van vervoersmakelaar.

Artikel 13: De specifieke verplichtingen van de vervoerder

De vervoerder meldt zich aan op het platform. Daarbij vult de vervoerder alle gevraagde informatie volledig, correct en nauwkeurig in. Bovendien meldt de vervoerder iedere wijziging aan deze informatie onverwijld. Wijzigingen aan de informatie kunnen gemeld worden via de website dan wel op volgend e-mailadres: support@paxi.be

De vervoerder betaalt per beginnende en gepresteerde maand een bedrag van ā‚¬2. Dit bedrag wordt in rekening gebracht bij de uitbetaling van de eerste zending van de maand die de vervoerder aflevert.

De vervoerder verklaart volledige kennis te hebben van en te voldoen aan alle wettelijke vereisten en meer uitgebreid van/aan alle van toepassing zijnde regelgeving, waaronder, onder meer, de specifieke vereisten van het transportrecht en het fiscaal recht, inclusief en indien van toepassing de aspecten van de deeleconomie. Indien de vervoerder niet langer aan alle wettelijke vereisten voldoet, inclusief en indien van toepassing die eigen aan de deeleconomie, brengt hij het platform hiervan onverwijld op de hoogte.

De vervoerder zal Paxi en diens gebruikers verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen in geval van boetes, vorderingen, vonnissen, arresten, schade en schadevergoedingen, van welke aard dan ook, resulterende uit diens gebrek te voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving.

De vervoerder garandeert dat hij alle transportdiensten zal verlenen met materiaal en een uitrusting die in goede toestand zijn en die in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde regelgeving.

Het gebruik van het platform heeft niet tot gevolg dat de vervoerder dient te worden beschouwd als een agent, vertegenwoordiger, arbeider, bediende, vennoot, geassocieerde, ondergeschikte of leidinggevende, werknemer of werkgever van Paxi. De vervoerder treedt op als een onafhankelijke die contracteert met de opdrachtgever. Hij vertegenwoordigt dan ook in geen geval Paxi of welke wijze dan ook. Hij kan zich niet verbinden noch in naam, noch voor rekening van Paxi.

Gedurende de registratie als gebruiker en voor een termijn van 1 jaar na eventuele beƫindiging van de registratie, zal de vervoerder geen directe of indirecte handelsrelatie beginnen met een opdrachtgever die voor het eerst was voorgesteld aan de vervoerder via het platform. De vervoerder zal steeds beroep doen op de makelaarsactiviteit van Paxi, door gebruik te maken van het platform, om een overeenkomst te sluiten met een opdrachtgever die voor het eerst was voorgesteld aan de vervoerder via het platform.

Als een vervoerder desalniettemin, de voormelde clausule schendend, een handelsrelatie begint met een dergelijke opdrachtgever, zal Paxi per overtreding gerechtigd zijn op een schadevergoeding ten belope van 30 % van de gefactureerde bedragen.

De vervoerder zal aansprakelijk zijn ten aanzien van Hubert NV en diens opdrachtgevers, voor elke schade aan het pakket, eventueel verlies of in geval van een vertraging wanneer het pakket in bezit is of onder controle van de vervoerder. De vervoerder zal eveneens aansprakelijk zijn in geval van schending van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14: keuze van de vervoerders

Paxi is voor de keuze en evaluatie van de vervoerders afhankelijk van de informatie die hen werd verstrekt door de vervoerders zelf en door de opdrachtgevers in geval van een tot stand gekomen transport.

Zij benadrukt dat zij onmogelijk zelf kan nagaan of de vervoerders en diens transportactiviteiten in overeenstemming zijn met alle van toepassing zijnde regelgeving.

Paxi kan dan ook niet aansprakelijk zijn in het geval dat de vervoerders of personen die voor de vervoerders werken of met hen samenwerken teneinde de transporten te organiseren, niet in overeenstemming zouden zijn met alle van toepassing zijnde regelgeving.

Artikel 15: betaling

Na het accepteren van een door een opdrachtgever transportverzoek door de vervoerder, aanvaardt de opdrachtgever dat diens kredietkaart zal worden gedebiteerd met het bedrag dat vermeld werd in het laatste venster, voorafgaand aan de bevestiging van de publicatie.

Wanneer een transport correct werd uitgevoerd door een vervoerder, heeft deze recht op de pincode van de opdrachtgever. Wanneer de vervoerder deze pincode invoert in het platform, ontvangt hij een vergoeding voor het uitgevoerde transport. Deze vergoeding is in principe gelijk aan het bedrag dat gedebiteerd werd van de kredietkaart van de opdrachtgever, verminderd met een commissie voor het platform.

Zowel vervoerder als opdrachtgever verklaren te zullen voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving, waaronder onder meer de bijzondere regels uit het fiscaal recht.

Artikel 16: licentie

Om gebruik te kunnen maken van het platform, de technologie van Paxi, dient elke gebruiker zich te registreren.

Waarbij de gebruiker uitdrukkelijk verklaart: dat de daarbij ingevoerde gegevens correct en accuraat zijn en dat men deze gegevens zal bijwerken van zodra deze zouden zijn veranderd.

Deze registratie en bijhorende gebruikersaccount kunnen verwijderd worden, op verzoek van de gebruiker aan Paxi.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die worden ondernomen vanuit diens account.

De gebruiker zal Paxi onmiddellijk op de hoogte brengen mocht deze kennis hebben van onrechtmatig gebruik van diens account of van een veiligheidslek.

Paxi is niet aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik van de account van de gebruiker.

De registratie geeft recht op een niet overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de website en de mobiele applicaties van het platform.

De gebruiker kan wanneer dit redelijkerwijze verantwoord is de technische ondersteuning van het platform inroepen betreffende aangelegenheden en vragen met betrekking tot het platform.

Artikel 17: verzekering

De aansprakelijkheid van Paxi is alleszins beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de verzekeraar.

Art. 18: wetgeving

Volledigheidshalve wenst Paxi de gebruikers te informeren omtrent enkele belangrijke wettelijke verplichtingen, dewelke uiteraard niet exhaustief worden opgenoemd. Paxi raadt de gebruiker aan voorafgaand aan het gebruik eerst uitvoerig na te gaan, door zich al dan niet te laten bijstaan door een juridisch adviseur, aan welke verplichtingen hij moet voldoen om gebruik te maken van het platform en desgevallend vervoersactiviteiten te verrichten.

18.1. wetgeving omtrent het vervoer over de weg van goederen

Inzake het aanbieden van vervoer over de weg van goederen wenst Paxi de gebruikers onder meer te wijzen op volgende wetgeving:

 • De wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersoon op het gebied van goederenvervoer;
 • De wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr.1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg;
 • Wet van 25 augustus 1891 betreffende de vervoersovereenkomsten;
 • Het verdrag betreffende de overeenkomst tot het internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR);
 • Wereldpostconventie van 5 oktober 2004;

18.2. vervoerder

18.2.1. vervoer van goederen over de weg

Het uitvoeren van vervoer van goederen over de weg voor derde tegen vergoeding valt onder toepassing van de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg.

Om dergelijke vervoer te mogen uitvoeren moet de onderneming voldoen aan de voorwaarden van art. 3 van de Verordening (EG) nr.1071/2009 en de voorwaarden van Titel 2 van de Wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg.

Op basis van art. 16 van de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg
moet een in Belgiƫ gevestigde vervoerder in het bezit zijn van een nationale of communautaire vergunning om de werkzaamheden te mogen verrichten. Men kan een communautaire vergunning aanvragen, waarmee zowel binnen als buiten Belgiƫ vervoer kan worden uitgevoerd. Of men kan een nationale vergunning aanvragen waarmee enkel binnen Belgiƫ vervoer mag worden uitgevoerd.

De vergunning is niet nodig wanneer gebruik wordt gemaakt van een voertuig met een netto laadvermogen van minder dan 500 kg.

Het niet bezitten van een vergunning voor wegvervoer van goederen is strafrechtelijk gesanctioneerd met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar en/of geldboete van 500 EUR tot 50.000 EUR, vermeerderd met opdeciemen.

18.2.2. Sociaalrechtelijke verplichtingen

De vervoerder-zelfstandige is verplicht zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen naar keuze, en dit ten laatste op het ogenblik waarop hij zijn zelfstandige activiteiten start. De verplichting geldt zowel voor zelfstandige activiteiten in hoofdberoep als in bijberoep. Een zelfstandige in bijberoep is een persoon die een zelfstandige activiteit ontwikkelt, maar tegelijk en hoofdzakelijk nog een andere beroepsactiviteit uitoefent, hetzij op basis van een arbeidsovereenkomst (minstens halftijds), hetzij in het onderwijs (minstens 6/10de van een voltijds uurrooster), hetzij als ambtenaar (minstens 200 dagen).

De vervoerder-zelfstandige moet ook sociale bijdragen betalen in het stelsel van de zelfstandigen. Deze bijdragen worden berekend op het (geschat of gekend) inkomen dat uit de zelfstandige activiteit wordt verworven.

18.2.3. Fiscale verplichtingen van de Belgische vervoerder voor goederenvervoer verricht in Belgiƫ

Hieronder worden de fiscale verplichtingen behandeld van de vervoerders die inwoner zijn van Belgiƫ voor fiscale doeleinden en uitsluitend vervoersdiensten verrichten in Belgiƫ.

18.2.3.1. Goederenvervoer verricht voor een onderneming (B2B)

Hoewel de vervoersvergoeding wordt uitbetaald door het platform, is deze verschuldigd door de opdrachtgever en wordt deze door de vervoerder rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd.

 • Directe belastingen
 • Ontvangen vervoersvergoeding

De ontvangen vervoersvergoeding dient te worden geboekt als opbrengst en is een belastbaar inkomen van de vervoerder. Indien de vervoerder een natuurlijke persoon is, en de vervoersdiensten kunnen worden gekwalificeerd als beroepsactiviteit, zal de ontvangen vergoeding belast worden volgens de progressieve tarieven in de personenbelasting (25-50%) als beroepsinkomst.

Indien de vervoerdiensten niet kaderen binnen een beroepsactiviteit, worden de vervoersvergoedingen belast als diverse inkomsten aan het afzonderlijke tarief van 33%.

Voor zowel beroepsinkomsten als diverse inkomsten geldt niettemin dat de door de belastingplichtige bewezen beroepskosten in aftrek kunnen worden gebracht.

Indien de vervoersdiensten worden uitgeoefend via een vennootschap naar Belgisch recht, dient dit te worden verwerkt in de jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting.

 • Herkwalificatie contractsverhouding

Ingeval de contractsverhouding tussen de opdrachtgever en de vervoerder als een arbeidsovereenkomst zou worden gekwalificeerd, zullen, naast de sociale bijdragen ook de bedrijfsvoorheffing alsook eventuele boetes en interesten verschuldigd zijn door de opdrachtgever.

 • Btw
 • Vervoersdienst

Het vervoer van goederen verricht door de vervoerder aan een btw-plichtige opdrachtgever zijn diensten onderworpen aan de btw aan het tarief van 21%. De vervoerder die geregeld dergelijke diensten verricht zal zich dus voor btw-doeleinden moeten identificeren bij de plaatselijke btw-controle, en zich confirmeren aan de btw-wetgeving betreffende het indienen van de periodieke aangiften, de intracommunautaire opgave, de lijst van belastingplichtige afnemers en de intrastat opgave, het tijdig doorstorten van de verschuldigde btw, facturatie conform Koninklijk Besluit nr. 1 enz.

De btw-wetgeving voorziet echter een uitzondering voor ondernemingen met een jaarlijkse omzet lager dan 15.000 EUR (exclusief btw); dergelijke kleine ondernemingen mogen opteren om te worden vrijgesteld van btw.

 • Plaats van dienst

Goederenvervoer verricht voor een btw-plichtige opdrachtgever wordt geacht plaats te vinden in de lidstaat waar de opdrachtgever is gevestigd.

De vervoerder die goederen vervoert voor een btw-plichtige opdrachtgever gevestigd in Belgiƫ, zal aldus Belgische btw moeten aanrekenen aan de opdrachtgever en deze btw aangeven en afdragen aan de schatkist. Btw op inkomende handelingen kan via de periodieke aangifte in principe in aftrek worden gebracht.

18.2.3.2. Goederenvervoer verricht voor particulieren (B2C)

 • Directe belastingen
 • Ontvangen vervoersvergoeding

De ontvangen vervoersvergoeding dient te worden geboekt als opbrengst en is een belastbaar inkomen van de vervoerder. Indien de vervoerder een natuurlijke persoon is, en de vervoersdiensten kunnen worden gekwalificeerd als beroepsactiviteit, zal de ontvangen vergoeding belast worden volgens de progressieve tarieven in de personenbelasting (25-50%) als beroepsinkomst.

Indien de vervoerdiensten niet kaderen binnen een beroepsactiviteit, worden de vervoersvergoedingen belast als diverse inkomsten aan het afzonderlijke tarief van 33%.

Voor zowel beroepsinkomsten als diverse inkomsten geldt niettemin dat de door de belastingplichtige bewezen beroepskosten in aftrek kunnen worden gebracht.

Indien de vervoersdiensten worden uitgeoefend via een vennootschap naar Belgisch recht, dient dit te worden verwerkt in de jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting.

 • Herkwalificatie contractsverhouding

Ingeval de contractsverhouding tussen de opdrachtgever en de vervoerder als een arbeidsovereenkomst zou worden gekwalificeerd, zullen, naast de sociale bijdragen ook de bedrijfsvoorheffing alsook eventuele boetes en interesten verschuldigd zijn door de opdrachtgever.

 • Btw
 • Goederenvervoer

Goederenvervoer verricht door de vervoerder aan de niet btw-plichtige opdrachtgever zijn diensten onderworpen aan de btw aan het tarief van 21%. De vervoerder die geregeld dergelijke diensten verricht zal zich dus voor btw-doeleinden moeten identificeren bij de plaatselijke btw-controle, en zich confirmeren aan de btw-wetgeving betreffende het indienen van de periodieke aangiften, de intracommunautaire opgave, de lijst van belastingplichtige afnemers en de intrastat opgave, het tijdig doorstorten van de verschuldigde btw enz.

De btw-wetgeving voorziet echter een uitzondering voor ondernemingen met een jaarlijkse omzet lager dan 15.000 EUR (exclusief btw); dergelijke kleine ondernemingen mogen opteren om te worden vrijgesteld van btw.

Strikt genomen is de vervoerder voor btw-doeleinden niet verplicht een factuur uit te reiken indien de opdrachtgever niet btw-plichtig is.

 • Plaats van dienst

Goederenvervoer verricht door een btw-plichtige vervoerder voor een niet btw-plichtige opdrachtgever wordt geacht plaats te vinden in de lidstaat waar het goederenvervoer vertrekt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat afwijkende regels gelden indien het goederenvervoer een traject buiten de EU bevat.

De vervoerder die goederenvervoer verricht, binnen de EU, voor een niet btw-plichtige opdrachtgever, zal aldus Belgische btw moeten aanrekenen aan de opdrachtgever indien bijvoorbeeld goederen vervoert vanuit Belgiƫ naar Nederland, of vanuit Belgiƫ via Frankrijk naar Spanje enz. Indien het vertrek van het goederenvervoer in een andere lidstaat van de EU plaatsvindt, zal geen Belgische btw verschuldigd zijn, en zal de vervoerder de opdrachtgever
dienen te factureren met verlegging van heffing.

18.3. Vrachtbrief

Paxi wenst de gebruikers er in het bijzonder op te wijzen dat basis van art. 29 van de Wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de wegen dient voor elke zending een vrachtbrief te worden opgemaakt, overeenkomstig art.5 en 6 van het CMR-verdrag. Concreet wil dit zeggen dat:

 • De vrachtbrief wordt opgemaakt in drie oorspronkelijke exemplaren, ondertekend door afzender en vervoerder. Het eerste exemplaar is voor de afzender, het tweede begeleidt de goederen en het derde wordt door de vervoerder behouden.
 • Volgende vermeldingen dienen op de vrachtbrief te staan:
  • Plaats en datum van het opmaken;
  • Naam en adres van de afzender;
  • Naam en adres van de vervoerder;
  • De plaats en de datum van inontvangstname van de goederen en de plaats van aflevering;
  • De gebruikelijke aanduiding voor de aard van de goederen en de wijze van verpakking;
  • Het aantal colli, bijzondere kenmerken en nummers;
  • Bruto-gewicht of andere wijze van aangeven van hoeveelheid van de goederen,
  • Kosten van het vervoer (vrachtprijs, bijkomende kosten, douanerechten en andere kosten);
  • De nodige instructies voor douane of andere formaliteiten;
  • Aanduiding dat op het vervoer CMR-verdrag van toepassing is;
 • Indien nodig bevat de vrachtbrief ook volgende vermeldingen:
  • Verbod van overladen;
  • Kosten die de afzender voor zijn rekening neemt;
  • Bedrag te innen bij aflevering;
  • Gedeclareerde waarde van de goederen;
  • Instructies voor verzekering van de goederen;
  • Overeengekomen termijn waarbinnen het vervoer dient te gebeuren;
  • Lijst van bescheiden;
 • De vrachtbrief moet ook steeds voorzien zijn van een gedrukte nummering in de rechterbovenhoek voorafgegaan door de letter B. De nummering moet doorlopend zijn en alle exemplaren van dezelfde vrachtbrief moeten dezelfde nummer dragen.

Een model van een CMR-vrachtbrief kan worden verkregen bij de beroepsorganisaties FEBETRA, TLV of UPTR of bij de door FOD Financien erkende drukkers. De beroepsorganisaties zijn verplicht deze ook aan niet leden af te leveren. Er kunnen zowel blancoĀ“s worden afgeleverd alsook reeds ingevulde.

Het gebruik van zulke officieel afgeleverde vrachtbrieven is echter niet verplicht voor vervoer over korte afstand binnen Belgiƫ. Dit wil zeggen een vervoer van 50km of minder. Deze mag door de vervoerder zelf gedrukt worden of door een drukker naar keuze.

Paxi bezorgt diens gebruikers een model dat kan gebruikt worden als hulp bij het opstellen van deze vrachtbrief. Dit model is gebaseerd op de gegevens die door de opdrachtgever werden ingevoerd.

Paxi kan in diens hoedanigheid van vervoersmakelaar geen enkele verantwoordelijkheid nemen of aan deze verplichting uiteindelijk wordt voldaan door haar gebruikers. Zij wijst haar gebruikers wel op de verplichting ervan.

19: Sites van derden

Het platform kan verwijzingen naar sites bevatten die eigendom zijn van derden. Dergelijke websites staan niet onder controle van Paxi en Paxi draagt dienaangaande dan ook geen enkele verantwoordelijkheid. In geval van gebruik daarvan gebeurt dit derhalve volledig op eigen risico.

Artikel 20: rechtstelsel en bevoegde rechtbank

Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van het platform en/of enig gegeven dat er op staat, zal het Belgisch recht van toepassing zijn, en zal ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van de administratieve zetel van de NV Hubert uitsluitend bevoegd zijn.